Největší objem dotací z ROP Jihovýchod tentokrát pro školská zařízení

Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne 5. 2. 2009 dalÅ¡í dotace z Regionálního operaÄního programu Jihovýchod ve výÅ¡i 1,3 miliardy korun pro 89 projektů Jihomoravského kraje a VysoÄiny.

Největší objem dotací z ROP Jihovýchod tentokrát pro školská zařízení

Oblast rozvoje mÄ›st a obcí regionu Jihovýchod získala pÅ™es jednu miliardu korun pro 75 projektů. NejvÄ›tší finanÄní objem ve výši 402 miliony korun byl schválen pro 24 projektů Å¡kolských zařízení obou krajů. Pro 30 projektů sportovních a kulturních zařízení regionu byla odsouhlasena Äástka 321 milion korun, veÅ™ejná prostranství (12 projektů) získala pro své rekonstrukce 195 milionů korun a devíti projektům zařízení sociální péÄe byla schválena Äástka 127 milionů korun.

Nejvíce úspěšných projektů má okres Hodonín (12) a schváleno je pro nÄ› více než 108 milionů korun. Mezi projekty okresu Hodonín je například Přírodní koupací biotop v Bohuslavicích u Kyjova, Biskupská rezidence v Å ardicích, Klubovna pro dÄ›ti a mládež v Následovicích, víceúÄelové sportovnÄ›-kulturní areály na Luži v ArchlebovÄ›, v Moravském Písku a v Kostelci.

NejvÄ›tší objem schválených dotací (téměř 190 milionů korun) míří do okresu Brno-venkov pro 11 projektů, jako je například Zámecké kulturní centrum Rosice, Rekonstrukce denního stacionáře NESA (Diecézní charita Brno), Wellness KuÅ™im – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu, modernizace ZÅ  ve Å lapanicích a v RajhradÄ›, Rozvoj ICT na ZÅ  v Å½idlochovicích, Centrum celoživotního vzdÄ›lávání v obci Zastávka, Vybudování víceúÄelového hÅ™iÅ¡tÄ› s umÄ›lým povrchem v Iváni.

Dalšími zajímavými schválenými projekty jsou například: Kompletní digitalizace radiodiagnostického oddÄ›lení Nemocnice Boskovice, Aktivní vícegeneraÄní park Farská humna ve ŽÄáru nad Sázavou, Modernizace základního Å¡kolství v Blansku, Výstavba dÄ›tských hÅ™iÅ¡Å¥ ve Velkém MeziříÄí Äi v PelhÅ™imovÄ› a další.

Celkem bylo v této výzvÄ› zaregistrováno 248 projektů požadujících dotace ve výši téměř 4 miliard korun. Vzhledem k finanÄní alokaci vyÄlenÄ›né pro tuto výzvu pÅ™ekraÄovaly požadavky obcí možnosti ROP Jihovýchod téměř 4krát.

Z kontinuálních výzev schválil Výbor Regionální rady Jihovýchod pro oblast dopravy dotace ve výši 143 milionů korun pro tÅ™i projekty rozvoje dopravní infrastruktury regionu (1.1). KonkrétnÄ› se jedná o výstavbu tří mostů. VysoÄina má pro most na silnici II/399 ve StropešínÄ› schválenou dotaci ve výši 55,5 milionu korun, Jihomoravský kraj získal pro most v PÅ™edklášteří dotaci 57,5 milionu korun a pro most v Lipůvce (Blansko) dotaci ve výši 30 milionů korun.

Å est nových cyklostezek má potvrzenou dotaci ve výši pÅ™es 77 milionů korun. Nové cyklostezky vzniknou na VysoÄinÄ› v obcích Sázava a Hamry nad Sázavou, v Jihomoravském kraji v Blansku (III. etapa podél Å™eky Svitavy), v obci ŘíÄky, v PÅ™edklášteří a ve Veselí nad Moravou.

V oblasti veÅ™ejných služeb regionálního významu (3.4) podpoří dotace ROP Jihovýchod mezioborovou jednotku intenzivní péÄe v Nemocnici BÅ™eclav (32,5 mil. KÄ), zdravotnické přístroje Nemocnice HavlíÄkův Brod (9,6 mil. KÄ), přístavbu víceúÄelového sálu s uÄebnami na StÅ™ední Å¡kole pro tÄ›lesnÄ› postižené Gemini v BrnÄ› (8 mil. KÄ) a půdní vestavbu Å¡koly Domov Horizont v KyjovÄ› urÄenou pro podporované bydlení (7,4 mil. KÄ).

Výbor Regionální rady Jihovýchod rovněž odsouhlasil plán výzev pro pÅ™edkládání projektů žádajících o dotaci z ROP Jihovýchod pro rok 2009. Aktuální znÄ›ní plánu je zveÅ™ejnÄ›no na webových stránkách Regionální rady Jihovýchod.


 

Více informací vÄetnÄ› úplného seznamu příjemců dotací z ROP Jihovýchod na stránkách www.jihovychod.cz

 


 

Měníme kraj

Zástupci Karlovarského kraje se v polovině listopadu v Bruselu účastnili konference na téma spravedlivé transformace v uhelných a energeticky náročných regionech s podporou financí z EU. Hejtman Petr Kulhánek prezentoval východiska…

Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu…

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.