Kdy předkládat žádosti o dotace z ROP Jihovýchod v roce 2009

Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil plán výzev k předkládání projektů žádajících o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod pro rok 2009.

Doprava

V oblasti dopravy bude v květnu 2009 vyhlášena výzva s finančním objemem 160 milionů korun pro projekty řešící problematiku dopravní obslužnosti a veřejné dopravy (1.2) s výjimkou nákupu ekologických dopravních prostředků veřejné hromadné dopravy. Výzva se týká například projektů moderních informačních a odbavovacích systémů pro cestující, přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť, vybavení stávajících zastávek a terminálů bezbariérovým přístupem a instalace zařízení dopravní telematiky (naváděcí, informační a dispečerské systémy). Nákup ekologických dopravních prostředků bude řešit časově navazující výzva s finanční alokací 200 milionů korun plánovaná na červen 2009.

Projekty cyklostezek (1.4) mohou žadatelé opět předkládat od července 2009 a rozděleno na ně bude 138 milionů korun.

Nová kontinuální výzva s finančním objemem 240 milionů korun bude vyhlášena ve druhém čtvrtletí roku 2009 v oblasti obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob (1.3), a to pro nákup železničních vozidel.

Od května, resp. července 2008 pokračují kontinuální výzvy v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury v regionu (1.1) se zaměřením na infrastrukturu letiště (196 milionů korun) a na silnice II. a III. třídy (5 miliard korun).

Cestovní ruch

Očekávaná výzva k předkládání projektů cestovního ruchu byla stanovena na červen 2009. Těžištěm podporovaných aktivit v rozvoji infrastruktury pro cestovní ruch (2.1) jsou rekonstrukce a zpřístupnění památkových objektů regionálního významu pro potřeby cestovního ruchu a nově vybudované stezky pro koně a pro pěší včetně doplňkového zařízení, jako například úvaziště, odpočívadla apod. Pro tyto aktivity je ve výzvě alokováno 420 milionů korun. Vzhledem k tomu, že indikátory ubytovacích kapacit, ke kterým se ROP Jihovýchod zavázal, byly již splněny a překročeny, stávají se ubytovací kapacity pouze doplňkovou aktivitou do 50 procent způsobilých výdajů projektu.

Žadatelé mohou předkládat projekty služeb v cestovním ruchu (2.2) rovněž od června 2009. Přibližně 110 milionů korun je vyčleněno pro tvorbu marketingových strategií cestovního ruchu regionálního významu, propagaci specifických regionálních turistických produktů, rozvoj informačních systémů cestovního ruchu, podporu kulturních akcí s dlouhodobým a významným regionálním dopadem a v neposlední řadě i pro marketingové a informační kampaně orientované na propagaci regionu jako jedinečné turistické destinace.

Rozvoj měst a venkovských sídel

Pouze broadbandové aktivity budou podporovány kontinuální výzvou k předkládání projektů pro města a obce regionu Jihovýchod plánovanou vyhlásit ve druhém čtvrtletí roku 2009. Výzva s alokací 50 milionů pro města a 50 milionů pro obce bude podporovat rozvoj ICT v oblastech postižených prokazatelným selháním trhu, a to převážně z důvodů nízké nebo nulové návratnosti soukromých investic. Tyto lokality jsou upřesněny ve speciálních mapách a informace poskytují odbory informatiky příslušného krajského úřadu. 

Od května 2008 probíhá kontinuální výzva pro předkládání projektů krajských měst (3.1) s finančním objemem 1,2 miliardy korun a další kontinuální výzva v oblasti veřejných služeb regionálního významu (3.4) s alokací 312 milionů korun. Tyto výzvy podporují regenerace historických center, památkových rezervací, veřejných prostranství včetně související infrastruktury, výstavbu zařízení neziskové sociální péče, školských a zdravotnických zařízení, stejně jako i objektů pro kulturu a sport.

 

Více informací nalezneta na http://www.jihovychod.cz/

 

Noc vědců v Hradci Králové

V pátek 5. října 2023 proběhne v Hradci Králové Noc vědců, a to hned na několika institucích. Bavit se, poznávat a dozvědět se něco nového můžete letos v prostorách Univerzity…

Stále je možnost zapojit se do DYON!

Cílem makroregionální Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie, EUSDR) je mimo jiné prohloubit spolupráci na konkrétních projektech mezi různými aktéry soukromého i veřejného sektoru v zúčastněných státech. S cílem zapojit mladé…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.