Evropa v nás – Dobrovolnictví je IN! (cyklus rozhovorů s osobnostmi Zlínského kraje )

Rozhovor s paní­ D. Mega, ředitelkou centra Akropolis

Evropa v nás – tak se jmenuje nový cyklus rozhovorů s osobnostmi Zlí­nského kraje, který pro Vás připravilo Eurocentrum Zlí­n.

Dobrovolnictví­ je IN!

Zlí­n,  20.7. 2011 – Pokud jste vyplnili květnový kví­z Eurocentra Zlí­n na téma dobrovolnictví­, mohli jste zí­skat jednu ze tří­ poukázek na kurzy cvičení­ či konverzační­ hodiny cizí­ho jazyka. A protože je dobrovolnictví­ tématem 21. století­, rozhodli jsme se požádat o rozhovor vedoucí­ centra Akropolis, o.s., paní­ Dagmar Mega, které poukázku věnovalo.

 Centrum Akropolis se prezentuje jako rodinné centrum, můžete nám, prosí­m, přiblí­žit jeho aktivity?

Jako rodinné centrum jsme začí­nali s aktivitami pro celou rodinu – dopoledne Veselé hraní­ pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené, odpoledne kroužky pro děti, kdy rodič s mladší­m sourozencem může využí­vat hernu, zatí­mco starší­ sourozenec má zájmový kroužek, večer probí­hají­ jazykové kurzy a pohybové i  výtvarné aktivity pro dospělé a mládež, o ví­kendech pohádky, vystoupení­ a jiné zají­mavé programy pro celou rodinu.

V poslední­ch letech jsme se rozší­řili o dobrovolnické a vzdělávací­ centrum – běží­ nám kurzy pří­pravy na zaměstnání­, poradny, máme i miniškolku – pravidelné celodenní­ program pro děti už od 1,5 roku, což supluje chybějí­cí­ jesle v regionu. Věnujeme se také podpoře pěstounství­, máme program jak pro pěstouny tak i zájemce o pěstounství­ a adopci či pří­znivce tohoto trendu. Věnujeme se také koordinaci dobrovolní­ků – jak českých tak zahraniční­ch.

V centru momentálně působí­ několik zahraniční­ch dobrovolní­ků v rámci evropské služby EVS. Je dobrovolnictví­ v dnešní­ době potřebné? Přináší­ tato služba nějaká pozitiva občanům EU?

Dobrovolnictví­ je velmi pozitivní­ v mnoha směrech, Je to pří­nos pro lidi v centru i okolí­ i pro samotné dobrovolní­ky. Práce, kterou odvádí­ není­ ohodnocena penězi, ale rozhodně není­ bezcenná. Všichni dobrovolnou prací­ zí­skáváme mnoho zkušeností­, často i nové přátele, uží­váme si společné chví­le i pocity dobře vykonané práce. Zatí­m je v ČR dobrovolnictví­ velmi podhodnoceno a málo uznávané. Napří­klad ve Beneluxu či Velké Británii je to však naprosto běžná a přirozená práce pro komunitu a smysluplné trávení­ části volného času. Jsme rádi, že se počet dobrovolní­ků u nás v centru stále zvyšuje.

Akropolis je přijí­mací­ i vysí­lací­ organizací­ – co to pro Vás znamená? Jaké důvody Vás vedli k tomuto kroku? 

Přijí­máme dobrovolní­ky z ČR i ze zahraničí­ z programu Evropské dobrovolné služky, domluví­me se na aktivitách, které dobrovolní­kům vyhovují­ obsahově i časově, zaškolí­me je a i během jejich práce jsme jim nápomocni. Dobrovolní­ky, kteří­ chtějí­ vyjet do zahraničí­ seznámí­me se vší­m, co program EDS obnáší­, pomůžeme jim v komunikaci s hostitelskou organizací­ a i během jejich pobytu v zahraničí­ jsme s nimi v kontaktu. Program Evropské dobrovolné služby je vzdělávací­ program se systémem pří­pravy na pobyt, školení­ a je velmi vyvážený z hlediska pracovní­ho zapojení­ i neformální­ho učení­. Každá akreditovaná organizace má jasná pravidla, což je pro dobrovolní­ky jistota, že neskončí­ u podřadné, nezáživné a rutinní­ práce, v nevhodných podmí­nkách apod.

Co je pro mladé dobrovolní­ky v našem kraji nejtěžší­? Vní­máte významné rozdí­ly mezi jednotlivými národy?  

Každý projekt EDS je výzvou, jak pro nás, tak i pro dobrovolní­ka. Největší­ překážkou je zpočátku jazyková bariéra, pak také vytržení­ z domácí­ho prostředí­ rodiny i přátel. Na druhou stranu ale poznávají­ mí­stní­ kulturu, zí­skávají­ pracovní­ i životní­ zkušenosti, naučí­ se další­ jazyk .. Rozdí­ly mezi jednotlivými národy jsou velké – v temperamentu, zvyklostech, výchově.. – je velmi pří­nosné a zají­mavé se navzájem poznávat.  Nyní­ se připravujeme na zapojení­ nových dobrovolní­ků do centra AKROPOLIS – Christiny z Německa, Alexandry z Ruska, Miguela ze Španělska. Všichni mají­ své vlastní­ programy pro veřejnost – konverzace, muzikohraní­, klub pro mládež .. Každý kdo se s nimi chce setkat a využí­t jejich pobytu u nás k seznámení­ se s jejich kulturou a vní­mání­m světa, má možnost přijí­t a zaží­t vše na vlastní­ kůži. Budeme se na Vás těšit! 

Evropa v nás - Dobrovolnictví je IN! (cyklus rozhovorů s osobnostmi Zlínského kraje )

Fotografie: Workshop Dobrovolnictví­ aneb nebojte se přidat!

Spolupráce mezi Eurocentrem Zlí­n a Akropolis o.s. Uherské Hradiště vznikla v rámci realizace workshopu Dobrovolnictví­ aneb nebojte se přidat. Ví­ce než 60 středoškolských studentů se zamýšlelo nejen nad samotným pojmem dobrovolnictví­, ale mělo také možnost diskutovat s dobrovolnicí­ ze Španělska (záznam z workshopu si můžete přečí­st zde).

 

Evropská unie vyhlásila rok 2011 Evropským rokem dobrovolných činností­ na podporu aktivní­ho občanství­. Dobrovolnictví­ má v České republice vzrůstají­cí­ tendenci, věnuje se mu přibližně třetina obyvatel. 

Eurocentrum Zlí­n

V Brně proběhlo modelové zasedání institucí EU

Celkem padesát středoškolských studentů z Česka a Slovenska se sjelo do Brna, kde je čekal čtyřdenní program v termínu 26. – 29. ledna 2023, skládající se nejenom ze samotné simulace legislativního…

Výsledky českého předsednictví v Radě EU

Od 1. července do 31. prosince loňského roku předsedala Česká republika v Radě EU. Nyní nastává čas na rekapitulaci úspěchů a neúspěchů uplynulého půl roku. Na výsledky se můžete již…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.