Mládež se nerada nudí a chce být aktivní, říká vedoucí certifikovaného Íčka

(rozhovor Evropa v nás – s vedoucí­m ICM UH Josefem Pavelou)

Evropská unie, práce a studium v zahraničí­, cizí­ jazyky, euro – to jsou jen některá témata, o která se mladí­ lidé ve Zlí­nském kraji zají­mají­ nejví­ce. Již dávno neplatí­, že se mládež aktivně nezapojuje do dění­ kolem sebe a pouze pasivně přijí­má danou realitu. Mládež 21. století­ je aktivní­ a dychtivá po aktuální­ch informací­ch. A právě toto spojení­ zapří­činilo spolupráci mezi Eurocentrem Zlí­n a Informační­m centrem pro mládež v Uherském Hradišti.

Mládež se nerada nudí a chce být aktivní, říká vedoucí certifikovaného Íčka	Informační­ centrum pro mládež v Uherském Hradišti vzniklo v roce2001. Můžete nám, prosí­m, přiblí­žit koncept tohoto centra? 

Informační­ centrum pro mládež,je pracoviště, které poskytuje mladým lidem   a pracovní­kům   s mládeží­ bezplatné informace z těchto oblastí­: vzdělávání­ v ČR a v zahraničí­, cestování­, volný čas, sociálně – patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další­. Informace sbí­ráme, tří­dí­me, aktualizujeme a rozšiřujeme tak, aby byly dětem a mládeži srozumitelné, pří­stupné a mohli je využí­t ve svém životě. Informace jsou dětem a mládeži podávány formou přiměřenou jejich věku v pří­jemném prostředí­ bez psychických a jiných bariér. Mladí­ klienti tak zí­skávají­ prostor, kde se cí­tí­ pří­jemně a kam se mohou v pří­padě nesnází­ či hledání­ informací­ bez obav obrátit.

Kromě již zmí­něné nabí­dky informací­ pořádáme nebo spolupořádáme nejrůznější­ akce pro širokou veřejnost, vydáváme kulturní­ měsí­ční­k íčko obsahují­cí­ informace o akcí­ch pro děti     a mládež konaných na Uherskohradišťsku, jednou ročně pak mezi studenty zdarma distribuujeme námi vydanou brožuru Průvodce studenta Uherským Hradištěm a okolí­m, kde studenti naleznou spoustu praktických informací­ nejen o našem městě.

Od září­ 2003 patří­me také mezi provozovatele evropské informační­ sí­tě pro mládež zvané Eurodesk. Po celé České republice funguje na čtyřicet Informační­ch center pro mládež. Hradišťské  “íčko” naví­c splnilo požadavky Národní­ho kodexu standardů kvality poskytovaných služeb a jsme tak oprávněni uží­vat známku kvality  “ICM certifikované MŠMT”, což nás řadí­ do jakési TOP kategorie.

Která témata jsou mládeží­ ve Zlí­nském kraji nejví­ce vyhledávána?

Dnešní­ doba nabí­zí­ možnost svobodnější­ho cestování­ a mládež toho ráda využí­vá. Pří­jemné cestování­ po cizí­ch zemí­ch lze však s pojit i s něčí­m užitečným, proto se na nás asi nejví­ce obracejí­ s dotazy na možnosti práce a studia v zahraničí­. Frekventovaným tématem jsou také výměnné pobyty mládeže nebo záležitosti spojené s dobrovolnictví­m. Vždy se našim  “klientům” snaží­me poskytnout maximum informací­, ale v pří­padě složitější­ch dotazů odkazujeme klienty pří­mo na specializovanější­ instituce. Napří­klad v pří­padě evropských záležitostí­ je to EC Zlí­n, se kterým některé věci konzultujeme nebo tam klienty pří­mo odkazujeme.

Na další­m mí­stě zájmu jsou nejrůznější­ volnočasové aktivity, koncerty, ví­kendové akce. Mládež se nerada nudí­ a chce být aktivní­.

Společně s Eurocentrem Zlí­n jste zorganizovali projekt Dobrovolnictví­ aneb nebojte se přidat. Láká Vás představa dobrovolní­ka v cizí­ zemi?

Zmiňovaný projekt měl podle ohlasu zúčastněných studentů úspěch. Dokládá to i spousta dotazů, se kterými se studenti obraceli na přednášejí­cí­ i po skončení­ oficiální­ho programu. Může nás těšit, že i dnes se najdou lidé, kteří­ jsou ochotni vyví­jet nějakou činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční­ odměnu.

Já sám bych nyní­ spí­še uvažoval o dobrovolnictví­ pouze v rámci ČR, nejsem v situaci, kdy bych si mohl dovolit vycestovat na delší­ dobu do zahraničí­. Kdybych si ale mohl vybrat, volil bych Norsko, Švédsko, Island. Pracovat třeba v nějakém národní­m parku, to by byla paráda…

Chystáte s Eurocentrem Zlí­n další­ zají­mavé akce?

V poslední­m roce je Eurocentum Zlí­n naší­m tradiční­m partnerem a v započaté spolupráci hodláme i nadále pokračovat. Již v měsí­ci září­ nás čekají­ dvě společné akce. Nejdří­ve je to Evropská noc vědců, kterou letos budeme v Uherském Hradišti pořádat poprvé. EC Zlí­n pro nás zajišťuje jistě velmi zají­mavou besedu (nejen) pro studenty o  Evropském globální­m navigační­m družicovém systému Galileo. O několik dní­  později se pak ve Zlí­ně koná Evropský den jazyků, na který nás EC Zlí­n přizvalo. No a co bude pří­ští­ rok, to se teprve uvidí­, ale za ICM mohu ří­ct, že spolupráci s EC Zlí­n uví­táme.

Oba projekty zní­ velmi zají­mavě. Jaké konkrétní­ dopady budou mí­t na mládež ve Zlí­nském kraji?

Cí­lem Evropské noci vědců  je bořit mýty o vědcí­ch coby podiví­nech a představit je jako  “obyčejné lidi”. Vědci v tento jeden večer v roce představují­ veřejnosti svoji práci v netradiční­m světle, účastní­ se kulturní­ch produkcí­, spolu s návštěvní­ky provádějí­ zábavné pokusy a pozorování­ apod. Kromě EC Zlí­n je naší­m partnerem Univerzita Tomáše Bati, konkrétně Fakulta logistiky a krizového ří­zení­, která sí­dlí­ v Uherském Hradišti. Touto spoluprací­ chceme pomoci k propagaci této poměrně mladé školy, představit zájemcům moderní­ vědecká pracoviště a zasadit se tak o rozvoj vysokého školství­ v regionu.

Aktivity organizované po celé Evropě v rámci Evropského dne jazyků by zase měly vybí­zet ke studiu jazyků, ukázat jejich rozmanitost. Vždyť v Evropě se hovoří­ 23 úřední­mi jazyky, ví­ce než 60 regionální­mi či menšinovými jazyky původní­ch komunit, a to nepočí­tám jazyky, jimiž mluví­ občané pocházejí­cí­ z jiných zemí­ a světadí­lů. To už je opravdu nezměrné bohatství­.

Někteří­ možná dí­ky tomuto článku slyší­ o ICM  poprvé. Ří­ká se, že nikdy není­ pozdě, tak neváhejte a nebojte se nás kontaktovat. Poradí­me, kam zají­t o ví­kendu, pokusí­me se vám poradit s brigádou, pomůžeme nají­t nejlepší­ prostředek proti rýmě, zaženeme nudu. Pracovní­ci ICM jsou připraveni zodpověč téměř všechny vaše všetečné dotazy.

  

Bližší­ informace o akcí­ch Galileo – Evropská noc vědců (23. září­ 2011) a Evropský den jazyků 2011 (27. září­ 2011)  uvedeme na našich internetových a facebook stránkách.

Soutěž “Krádež v muzeu”

Od 1. 7. do 31. 1. 2023 probíhalo české předsednictví v Radě EU. K jeho příležitosti pořádá Eurocentrum České Budějovice soutěž o drobné upomínkové předměty s logem právě našeho předsednictví.…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.