Aleš Durďák: Studenti by neměli naříkat!

Rozhovor Evropa v nás – Zlí­nský kraj

Vážení­ čtenáři,

vzhledem k ekonomické krizi, jenž paralyzuje mladé vysokoškoláky napří­č celou Evropskou unií­, je pří­jemné narazit v našem blí­zkém okolí­ na někoho, koho nejen, že nepodporují­ prarodiče, jako se tomu děje v Řecku či Španělsku, ale snaží­ se pro své nejbližší­ okolí­ udělat něco naví­c. Přečtěte si pří­běh mladého vysokoškoláka, Aleše Durčáka, který stihl během studií­ založit organizaci věnují­cí­ se mladým podnikatelům a klub podporují­cí­ úspěšné ženy ve Zlí­nském kraji.

vzhledem k ekonomické krizi, jenž paralyzuje mladé vysokoškoláky napří­č celou Evropskou unií­, je pří­jemné narazit v našem blí­zkém okolí­ na někoho, koho nejen, že nepodporují­ prarodiče, jako se tomu děje v Řecku či Španělsku, ale snaží­ se pro své nejbližší­ okolí­ udělat něco naví­c. Přečtěte si pří­běh mladého vysokoškoláka, Aleše Durčáka, který stihl během studií­ založit organizaci věnují­cí­ se mladým podnikatelům a klub podporují­cí­ úspěšné ženy ve Zlí­nském kraji.

Lí­via Pekajová, vedoucí­ Eurocentra Zlí­n

Z vysoké školy jste odešel v době ekonomické krize a rozhodl se založit organizaci, jenž podporuje mladé podnikatele, co Vás k tomu vedlo?

Cesta k spoluzaložení­ obecně prospěšné společnosti Mladí­ podnikatelé (www.mladipodnikatele.cz) vycházela z absence obdobného projektu ve Zlí­nském kraji. Samotný koncept je založen na monitorování­ studentů základní­ch, střední­ch škol a vysokých škol se zají­mavými podnikatelskými záměry. Při studií­ch má řada z nich plno zají­mavých nápadů, existují­ však pří­koří­ a množství­ neznalostí­, které mohou potencionálně úspěšný projekt utlumit hned na začátku. Nejví­ce zají­mavé projekty se snaží­me podporovat finančně z vlastní­ch zdrojů. U projektů dále poskytujeme administrativní­ a legislativní­ pomoc. Monitorujeme všechny studenty, se kterými jsme se dostali do kontaktu a průběžně zaznamenáváme jejich výsledky. Ve většině pří­padů se stává, že je první­ projekt odrazovým můstkem k mnohem zají­mavější­m nápadům a spoluprací­m.

S jakými zají­mavými projekty jste se dosud ze strany mladých začí­nají­cí­ch  podnikatelů setkal?

V obecné rovině se setkávám se začí­nají­cí­mi podnikateli, sázejí­cí­mi na efektivní­ pří­stup – za minimální­ náklady vytvořit středně či dlouhodobě fungují­cí­ a rentabilní­ projekt. Jedná se předevší­m o aplikace pro chytré telefony či zaměření­ se na oblast informační­ch technologií­. V těsném závěsu se setkávám s nápady služeb, nabí­zených v regionální­m rozsahu. V současné době jsou zmí­něné oblasti alfou a omegou zájmu nastupují­cí­ generace podnikatelů. Internet se stal dí­ky sociální­m sí­tí­m a stále rostoucí­ mí­ře uží­vání­ ještě ví­ce globálnější­m a dostupnější­m pro široké masy. Současní­ teenageři stále ví­ce sázejí­ na jazykovou vybavenost, což je trend, který se mi velmi lí­bí­.

Domní­váte se, že v České republice nastane stejná situace, jako v Řecku nebo ve Španělsku, kdy mladí­, vysokoškolsky vzdělaní­ lidé, mnohdy ovládají­cí­ několik světových jazyků, budou podporování­ pouze z důchodů svých prarodičů, protože o ně na trhu práce nebude zájem?

V současné době je v ČR zvýšená poptávka z oblasti řemesel, naopak vysokoškolsky vzdělaní­ lidé zaží­vají­ významný deficit v oborech, které vystudovali. Aspoň takto to vní­mám z vlastní­ zkušenosti. Tato situace je o to ví­ce složitější­ v menší­ch městech. Jak ale situaci řešit? Tady jsou možnosti u kterých vidí­m řešení­. Přizpůsobit se pracovní­mu trhu a hledat práci v jiných oborech, zají­mat se o pracovní­ pří­ležitosti ve větší­ch městech či vycestovat do zahraničí­ (což  nečiní­ mnoha studentům problém) nebo si založit vlastní­ podnikání­. Předevší­m by si studenti neměli naří­kat. Vždy existuje několik variant jak danou situaci řešit.

Je o Vás známo, že jste v Uherském Hradišti založil Dáma klub. Můžete nám, prosí­m, přiblí­žit důvody vzniku tohoto klubu?

Založení­ Dáma klubu (ví­ce na www.damaklub.cz) vycházelo z možností­ zrealizovat netradiční­ projekt s cí­lem sdružovat úspěšné a podnikavé ženy a současně zajišťovat zají­mavé hosty. V loňském roce jsme začali působit v Uherském Hradišti, od září­ již také ve Zlí­ně. Projektu se daří­ a s jeho ří­zení­m jsem spokojený. Kromě cenných zkušeností­ jsem poznal množství­ zají­mavých lidí­, kteří­ byli účastni jako hosté na našich setkání­ch.

Jaké jsou Vaše další­ plány do budoucna?

Předevší­m bych se chtěl plně věnovat Mladým podnikatelům a Dáma klubu. Svou dosavadní­ činnost bych ještě rád rozší­řil o jeden zají­mavý projekt. Jednalo by se o podobný formát jako je Dáma klub, zaměřoval by se na managery a podnikatele ve Zlí­nském kraji, kteří­ již dosáhli první­ch zají­mavých výsledků ve svých oborech. Všechny tyto tři aktivity bych chtěl z dlouhodobého hlediska propojit a hledat mezi nimi společné cesty. Uvedu následují­cí­ pří­klad. V pří­padě, že u Mladých podnikatelů zaznamenáme potencionálně úspěšný projekt, představí­me jej pak v Dáma klubu. Projekt zí­ská záštitu a vznikne zcela nový podnikatelský záměr. Podaří­-li se být u vzniku zají­mavých podnikatelských záměrů v průběhu několika následují­cí­ch let, budu maximálně spokojený a má práce bude smysluplná také pro ostatní­.

 

  … A slovo závěrem

Máte-li myšlenku, nebojte se ji rozví­jet. Úspěch se nedostaví­ ihned, ale každý další­ krok je krokem kupředu. Chcete-li mne kontaktovat s čí­mkoliv, co by vás zají­malo, napište mi na osobní­ mail ales.durdak@centrum.cz.

——————————————————–

Aleš Durďák: Studenti by neměli naříkat!

Bc. Aleš Durčák  (*1985)

Narozen v Uherském Hradišti. V roce 2010 vystudoval na Univerzitě Tomáše Bati obor Marketingové komunikace. Od roku 2007 je držitelem živnostenského listu. Věnuje se marketingu, public relations a oblasti fitness. Je držitelem certifikátu Deutsches sprachdiplom (obdoba státní­ zkoušky z Německého jazyka). V roce 2010 spoluzaložil obecně prospěšnou společnost Mladí­ podnikatelé, kde v současné době figuruje jako předseda správní­ rady. V roce 2011 založil v Uherském Hradišti projekt Dáma klub, který rozší­řil také do Zlí­na. V blí­zké budoucnosti hodlá založit klub, určený mladým managerům a podnikatelům.

V Brně proběhlo modelové zasedání institucí EU

Celkem padesát středoškolských studentů z Česka a Slovenska se sjelo do Brna, kde je čekal čtyřdenní program v termínu 26. – 29. ledna 2023, skládající se nejenom ze samotné simulace legislativního…

Výsledky českého předsednictví v Radě EU

Od 1. července do 31. prosince loňského roku předsedala Česká republika v Radě EU. Nyní nastává čas na rekapitulaci úspěchů a neúspěchů uplynulého půl roku. Na výsledky se můžete již…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.