Jakub Kadlec: Kde jsou mladí lidé, tam je i debata

Evropa v nás – rozhovory s osobnostmi Zlí­nského kraje o Evropské unii

Vážení­ čtenáři,

přijměte, prosí­m, naše pozvání­ na mezinárodní­ debatní­ soutěž, která srovnává nejen intelektuální­ znalosti středoškolských studentů z celého světa, ale podporuje také komunikaci v cizí­m jazyce. Mnohem důležitější­ je však to, že se během týdne debatní­ soutěže Heart of Europe tvoří­ přátelství­, jež vydrží­ celý život.

Poprosili jsme proto hlavní­ho organizátora soutěže, pana Jakuba Kadlece, aby nám přiblí­žil nejen náročnost pří­prav a zákulisní­ informace, ale také své poznatky s prací­ s mládeží­ z celé Evropské unie.

Lí­via Pekajová, vedoucí­ Eurocentra Zlí­n

Organizace mezinárodní­ soutěže je velmi náročnou záležitostí­, zvláště, jedná-li se o soutěž pro mládež.Představte nám, prosí­m, jak probí­hají­ pří­pravy a koncept soutěže.

Pří­pravy probí­hají­ v podstatě celý rok a začí­nají­ už krátce poté, co se minulý roční­k skončí­. Alespoň tedy pro nás organizátory. Debatéři se ale na turnaj také musí­ delší­ dobu připravovat, předevší­m od chví­le, kdy zveřejní­me seznam tzv. připravených tezí­ pro další­ rok. Letos se debatovalo napří­klad to, jestli by vojenská služba měla být pro mladé lidi povinná, jestli mají­ manažeři nárok na tučné bonusy nebo jestli by měli mí­t ženy právo nosit burky na veřejnosti v západní­ch státech. Kromě vymýšlení­ tezí­, ať už připravených (dopředu známých) nebo tzv. impromptu (dopředu tajných), máme samozřejmě mnoho další­ch úkolů – shání­ se sponzoři, zvou se účastní­ci, dává se dohromady organizační­ tým, domlouvají­ se prostory a stravování­, komunikuje se s debatní­ veřejností­ přes sociální­ sí­tě i s tradiční­mi médii, a tak dále. Debatní­m formátem, který použí­váme na našem turnaji, je WSDC – World Schools Debating Championships, což je mezinárodně asi nejběžnější­ středoškolský debatní­ formát, předevší­m tedy v anglickém jazyce. Debatuje se prakticky všude, jak to ostatně dokládá složení­ účastní­ků letošní­ho roční­ku Heart of Europe: kolem 40 týmů z 18 zemí­ ze všech kontinentů kromě Antarktidy a Austrálie. To ovšem neznamená, že by v Austrálii debata také nebyla, právě naopak, tam je obrovská debatní­ tradice. Zkrátka a jednoduše, kde jsou mladí­ lidé, tam je i debata.

Debatní­ soutěž Heart of Europe hostí­ Olomouc již sedmým rokem. Co Vás vedlo k organizaci této soutěže právě v Olomouci, když mnohem větší­ tradici mají­ tyto soutěže v anglicky mluví­cí­ch zemí­ch?

Je pravda, že Česká Republika měla svou debatní­ tradici přerušenou dlouhými léty komunismu, ale to neznamená, že by si ve své moderní­ historii nevydobyli čeští­ debatéři ve světě žádné renomé. Zrovna nedávno vyhrál tým debatérů z ČR jako první­ho státu nerodilých mluvčí­ prestižní­ mezinárodní­ soutěž IPPF v New Yorku, a i v letech minulých se na různých mezinárodní­ch turnají­ch naše týmy nebo jednotlivci opakovaně dobře umisťovali. Krom toho v současnosti je tomu skoro už dvě desetiletí­, co u nás kontinuálně funguje národní­ debatní­ program. V Olomouci vzniklo Heart of Europe proto, že se tam nacházela (a stále nachází­) jedna z dlouhodobě nejví­ce debatují­cí­ch střední­ch škol – Gymnázium Hejčí­n – kde naví­c před ví­ce než deseti lety začal učit (a stále učí­) John L. Wickham, učitel dějepisu (a debaty) z Velké Británie. Česká mezinárodní­ debata tedy měla to štěstí­, že mohla těžit ze zkušeností­ právě jedné z těch anglicky mluví­cí­ch zemí­, které mají­ velkou debatní­ tradici. Stejně jako turnaj samotný, i název “Srdce Evropy” je dí­lem Wickhama, který jej zvolil v duchu sjednocení­ západní­ a východní­ Evropy po pádu železné opony, který opět umí­stil Olomouc právě do středu nové Evropy.

Sám jste se zúčastnil několika debatní­ch soutěží­. Zaznamenáváte vývoj v debatování­ tehdy a dnes?

Debatování­ se v poslední­ch desetiletí­ch ani tak nevyví­jelo ve smyslu radikální­ch proměn, spí­še jen ve smyslu kolik mladých lidí­ se debatování­ účastní­. Ale jak se ří­ká, nemá smysl měnit, co není­ rozbité – mnohé obvyklé debatní­ formáty mají­ již velkou tradici a přestály tedy zkoušku času. Dnes, stejně jako před dlouhými desetiletí­mi, pomáhají­ mladým lidem naučit se rozumně přemýšlet a srozumitelně se vyjadřovat. Nástup sociální­ch sí­tí­ v nedávné době ovšem dle mého názoru skýtá obrovský potenciál pro růst debaty jako společenského a kulturní­ho fenoménu, stejně jako rostoucí­ otevřenost reformám ve vzdělávání­ nabí­zí­ debatování­ jedinečnou možnost stát se regulérní­ výukovou metodou. První­m krokem tí­mto směrem je již dva roky probí­hají­cí­ program Debatování­ napří­č osnovami, který už seznámil spoustu škol po celé ČR s debatování­m jako takovým a jeho potenciálem ve vzdělávací­ oblasti, a to jak žáky, tak i učitele. Já osobně bych bez svých debatní­ch zkušeností­ určitě měl mnohem méně pří­ležitostí­, schopností­ i sebevědomí­.

Když se podí­váte na to, jakým způsobem jsou pořádány akce ve světě a jak vypadají­ debaty mezi rodilými i nerodilými mluvčí­mi, tak zjistí­te, že celkem nezáleží­ na mí­stě, kde se akce koná nebo odkud debatéři či rozhodčí­ pocházejí­. Kterákoli země může v debatě porazit kteroukoli jinou zemi – napří­klad dva roky zpátky na Heart of Europe bylo pořadí­ nejlepší­ch týmů takové, že první­ byla Jižní­ Afrika, druhý Hong Kong, třetí­ Kanada a čtvrtá ČR. Rok na to ovšem zví­tězili naši a letos zase Singapur. Mezi ví­tězi ve starší­ch roční­cí­ch je pak napří­klad i Izrael. Ale i na Balkáně nebo ve východní­ Evropě jsou velmi silné týmy, no a v západní­ Evropě samozřejmě také. I když nejví­ce mezinárodní­ch debatní­ch akcí­ je pořádáno v anglickém jazyce a ve vyspělých západní­ch zemí­ch, téměř všude na světě byste našli něco zají­mavého – středoškolskou debatu, vysokoškolskou debatu, debatní­ semináře či školení­. Nedávno proběhl napří­klad Debatní­ šampionát evropských univerzit v Bělehradě.

Jakub Kadlec: Kde jsou mladí lidé, tam je i debata

  pan Jakub Kadlec, jeden z hlavní­ch organizátorů soutěže

Jak vypadala finálová debata a jaké bylo její­ téma?

Ve finále se tentokrát spolu utkaly týmy z Kanady a ze Singapuru na tezi Tato strana věří­, že pokusy vytvořit nadnárodní­ Evropu selžou. Jak je ve většině debatní­ch formátů zvykem, jeden tým tuto tezi obhajoval (Team Canada A) a druhý tým jí­ oponoval (Raffles Knights ze Singapuru), podle parlamentní­ho vzoru vláda versus opozice. Nakonec zví­tězila rozhodnutí­m těsné většiny z 11 rozhodčí­ch opozice v podání­ Singapuru, takže to vypadá, že Evropská unie má určitě šanci na zářnou budoucnost. J

Jak hodnotí­te letošní­ roční­k?

Letošní­ roční­k byl opět o polovinu větší­, než ten předchozí­, a také jsme si poprvé vyzkoušeli pří­mý přenos debat přes ustream, což se setkalo s pozitivní­m ohlasem účastní­ků. Naví­c dí­ky tomu, že delegace z Nigérie tentokrát dostala ví­za, jsme mohli přiví­tat novou zají­mavou zemi na našem turnaji, společně ještě napří­klad s Moldávií­ nebo Chile. Tým z Jižní­ Ameriky jsme v Olomouci viděli vůbec poprvé. Já bych tedy Heart of Europe 2012 rozhodně hodnotil jako úspěch a doufám, že v budoucnu budeme ještě ví­ce pří­jemně překvapeni.

Jední­m s mediální­ch partnerů bylo tento rok i Eurocentrum Brno, Olomouc a Zlí­n. Chystáte společně i jiné projekty?

Další­ společné projekty jsou momentálně v jednání­, nicméně letošní­ spolupráce s Eurocentrem se nám určitě osvědčila a rozhodně rádi přiví­táme jakékoli její­ pokračování­. Poskytli nám mediální­ podporu, přes ÚV ČR zajistili zají­mavé publikace o Evropské unii pro ví­těze a také připravili všem účastní­kům podnětnou přednášku. Vzhledem k tomu, že velká část debatérů (předevší­m těch oceněných) stejně jako rozhodčí­ch pocházela z regionů mimo EU, bylo to pro ně nepochybně dvojnásob poučné a zají­mavé.

… slovo závěrem

Závěrem bych chtěl vzkázat, že nehodláme usnout na vavří­nech a pro pří­ští­ rok se opět pokusí­me sami sebe překonat. Náš turnaj je otevřený celému světu a každému, kdo si chce otestovat své debatní­ schopnosti na mezinárodní­m kolbišti. Na rozdí­l napří­klad od různých debatní­ch mistrovství­ je u nás ví­tané i větší­ množství­ týmů z jedné země, mimo jiné taky proto, že my v Olomouci bereme vážně kromě sportovní­ho i vzdělávací­ a kulturně-společenský rozměr debaty. Ví­ce lidí­ z ví­ce zemí­ znamená ví­ce zkušeností­ a ví­ce zážitků ke sdí­lení­.

Jakub Kadlec: Kde jsou mladí lidé, tam je i debata

Singapur – ví­těz debatní­ soutěže Heart of Europe 2012

Měníme kraj

Zástupci Karlovarského kraje se v polovině listopadu v Bruselu účastnili konference na téma spravedlivé transformace v uhelných a energeticky náročných regionech s podporou financí z EU. Hejtman Petr Kulhánek prezentoval východiska…

Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu…

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.