Exkluzivní rozhovor s eurokomisařkou Elżbietou Bieńkowskou

Při příležitosti debaty s občany na téma přínosů a výzev členství v Evropské unii, konané 8. října v Olomouci, poskytla eurokomisařka Elżbieta Bieńkowská exkluzivní rozhovor pro portál Euroskop. Hovořila o nejdůležitějších aspektech jejího portfolia – o pravidlech vnitřního trhu, evropských vesmírných programech, podpoře společných vojenských akvizic i o malých a středních podnicích

Vážená paní eurokomisařko Bieńkowská, v roce 2014 Vám bylo přiděleno rozsáhlé portfolio zahrnující oblasti vnitřního trhu, průmyslu, podnikání a malých a středních podniků. Co považujete za největší úspěchy, kterých se v těchto oblastech podařilo dosáhnout, a naopak s jakými přetrvávajícími výzvami se bude muset vypořádat Váš nástupce?

Přesně tak. Před pěti lety mi bylo svěřeno velmi důležité portfolio, které už tehdy propojovalo vnitřní trh a průmysl jakožto dvě podstatné a neodlučitelně spjaté oblasti činnosti Komise. V průběhu posledních pěti let jsme intenzivně pracovali na posílení pravidel vnitřního trhu způsobem, který usnadňuje společnostem podnikat napříč Evropou a nabízet své produkty v různých zemích.

Myslím, že se nám podařilo dosáhnout mnohého. Zejména jsme učinili výrazné kroky k zajištění toho, aby se naše pravidla vnitřního trhu aplikovala i v online prostředí, a zároveň jsme pomohli našemu průmyslu, aby se stal čistším a udržitelnějším. Narážím tím například na opatření přijatá v reakci na kauzu Dieselgate. V posledních letech jsme úzce spolupracovali s národními regulačními úřady a automobilovým průmyslem nikoli pouze proto, abychom zajistili přijetí a implementaci přísnějších emisních norem, ale v obecnější rovině i z toho důvodu, abychom připravili každého na přechod k ekologičtějším vozům a na propojenější charakter mobility v budoucnosti.

Záležitosti jako digitalizace a klimatická změna jsou samozřejmě výzvy, jež budou v nadcházejících letech stále relevantnější. Přesto však věřím, že jsme v této oblasti započali významnou činnost, která předurčila směr budoucího vývoje.

Bienkowska 1
Komisařka Elżbieta Bieńkowská. Zdroj: European Commission Audiovisual Service

Musím zmínit také průlomové počiny, které jsme učinili v oblasti evropské obranné politiky a vesmírné politiky. Průlomové říkám proto, že poprvé v evropské historii je Evropská unie schopná členským státům pomoci v rozvoji společného obranného vybavení. Aby bylo zřejmé – Evropská unie přímo nic nekupuje, ale začala podporovat členské státy v tom, aby svoje finanční prostředky daly dohromady, díky čemuž lze předejít dupicitním a neefektivním výdajům na obranu. A v oblasti vesmíru jsme poprvé navrhli vytvořit vesmírný program Evropské unie, a to zahrnutím veškerých unijních aktivit v oblasti vesmíru pod jednu střechu. Toto představuje skutečné historické počiny a jsem hrdá na to, že na nich mám svůj podíl.

Komise Jean-Claudea Junckera při svém vzniku prohlašovala, že se bude jednat o “politickou” Komisi, s odkazem na změny v pracovních postupech a struktuře kolegia komisařů. Jak tento posun usnadnil práci Komise a může otevřít cestu k ještě výraznějšímu profilu Evropské komise jakožto politického hráče?

Myšlenka v pozadí političtější komise je zlepšit a ukázat politickou odpovědnost Evropské komise. Mnoho lidí hovoří o šedých byrokratech v Bruselu a o nedostatku odpovědnosti Komise. Učinit tuto Komisi političtější představovalo způsob jak deklarovat, že Komise je aktivní politický hráč s vlastními vizemi a návrhy, které my jakožto její představitelé musíme obhajovat před ostatními unijními institucemi – před Evropským parlamentem, členskými státy v Radě, ale zejména před evropskými občany. Tudíž jde o zlepšení odpovědnosti Komise za rozhodnutí přijímaná na každodenní bázi.

V praxi bylo důležité to, že práce Komise byla uspořádána v návaznosti na deset jasných politických priorit, což napomohlo vyjasnění našich klíčových cílů. Práce v projektových týmech rovněž pomohla zajistit, že všichni komisaři převzali odpovědnost za přijímaná rozhodnutí a pomáhali vysvětlovat a obhajovat tato rozhodnutí před širší veřejností.

Bienkowska 2
Elżbieta Bieńkowská během debaty s občany 8. října 2019 v Olomouci. Zdroj: Úřad vlády

Mohla bych uvést mnoho příkladů, kde tato Komise demonstrovala odvahu při prezentování návrhů, které ne vždy byly populární, a to ani ze strany členských států. Avšak prezentovali jsme to, co jsme považovali za správné – pro Evropu, její občany a naši společnou budoucnost.

Vesmírný výzkum a průmysl je oblast, kde lze pozorovat obzvláště dynamický vývoj. Jaké inovativní celoevropské projekty byly spuštěny a rozvinuty během Vašeho úřadu a jaké jsou budoucí ambice Komise v této oblasti?

Jak jsem již zmínila, vesmír je jednou z oblastí, v nichž jsme v posledních letech učinili velice důležitý pokrok, který poskytuje ještě větší potenciál pro budoucnost. Kupříkladu v roce 2016 jsme umožnili zprovoznění a poskytování počátečních služeb systému Galileo, jediného unijního systému satelitní navigace. Dnes již Galileo představuje nejpřesnější globální satelitní navigační systém, který je k dispozici, a budeme jeho služby zkvalitňovat ještě více poté, co bude dokončena úplná konstelace družic. V září jsme oslavili jiný důležitý úspěch – skutečnost, že počet uživatelů systému Galileo na celém světě přesáhl hranici jedné miliardy. Toto je ohromný úspěch pro Evropu, obzvláště přihlédneme-li k tomu, že se ho podařilo dosáhnout za méně než tři roky od uvedení systému Galileo do provozu.

Bienkowska 3
Komisařka Elżbieta Bieńkowská. Zdroj: European Commission Audiovisual Service

Vesmír bude v budoucnosti stále důležitější. Evropa již disponuje rozsáhlým, v celosvětovém měřítku špičkovým vesmírným průmyslem a služby související s vesmírem již nyní podporují téměř 9 procent naší celkové ekonomiky. Pro Evropu je klíčové udržet a nadále posilovat naši vedoucí pozici ve vesmíru. Abychom toho dosáhli, během našeho mandátu jsme poprvé navrhli založit nový, speciálně určený Vesmírný program EU (EU Space Programme) pro příští rozpočtové období. Ten shromáždí veškeré existující vesmírné aktivity pod jednu střechu a navýší prostředky na činnosti spojené s vesmírem, abychom mohli prosazovat naše strategické zájmy a zajistit autonomii Evropy v oblasti vesmíru.

Záležitostí, která se rovněž částečně týká Vašeho portfolia je evropský obranný průmysl, jenž je vystaven silné lobby ze strany aktérů obranného průmyslu členských zemí, což vede k nedostatečné míře společných vojenských akvizic. Jakého zlepšení se podařilo dosáhnout ve snaze překonat tyto obtíže a mohou nové evropské obranné a bezpečnostní iniciativy (Evropský obranný fond, EDF; Stálá strukturovaná spolupráce v obraně, PESCO) přinést skutečný pokrok?

Ano, je skutečností, že nedostatek spolupráce mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti a obrany podle odhadů každoročně stojí mezi 25 až 100 miliardami eur. Okolo 80 procent veřejných zakázek v obraně je realizováno na čistě národní bázi, což zapřičiňuje nákladné duplicity ve vojenských schopnostech. Z tohoto důvodu jsme v posledních letech vynaložili obrovské úsilí, aby se tato situace zlepšila. Evropská unie nemůže nahradit činnost členských států v oblasti obrany, ale může podněcovat jejich spolupráci v rozvoji a získávání technologií a vybavení potřebného k reakci na společné bezpečnostní a obranné hrozby. A to je přesně tím, co jsme našimi kroky činili.

V roce 2016 jsme představili vizi rozvoje společných obranných činností v Evropě prostřednictvím Akčního plánu evropské obrany (European Defence Action Plan). Rovněž jsme spustili pilotní programy obranného výzkumu a rozvoje schopností pro léta 2017-19, které již přinášejí výsledky. Poprvé v historii Evropská unie začala podporovat evropskou obrannou spolupráci poskytnutím 590 milionů eur z evropských zdrojů.

Bienkowska 4
Elżbieta Bieńkowská během debaty s občany 8. října v Olomouci. Zdroj: Úřad vlády

Dále jsme navrhli založení plnohodnotného Evropského obranného fondu (European Defence Fund, EDF) o objemu 13 miliard eur pro léta 2021-2027 za účelem financování obranného výzkumu a rozvoje obranného průmyslu v Evropě během nového rozpočtového cyklu. Evropský parlament a Rada dosáhly politické shody ohledně založení EDF v dubnu 2019 a nyní očekáváme formální přijetí.

Evropský vnitřní trh vytváří hrací pole nejen pro velké společnosti, ale i pro startupy a malé a střední podniky (SMEs). Působila jste jako tzv. Vyslankyně EU pro malé a střední podniky (“EU SME Envoy”). Jak dialog mezi Evropskou unií, národními administrativami a podnikatelskou komunitou malých a středních podniků fungoval a přinesl již hmatatelné výsledky?

Malé a střední podniky jsou klíčovou součástí naší ekonomiky – představují 99 procent všech evropských podniků. Z toho důvodu je hlavní částí naší práce vytvoření takových podmínek, které jim pomohou rozvíjet se, inovovat a expandovat bez ohledu na hranice. Po dobu mého mandátu v Komisi jsme udělali mnoho, abychom malé a střední podniky v Evropě podpořili – vytvářením podpůrného regulatorního prostředí, zejména prostřednictvím našich iniciativ Start-up a Scale-up. Zároveň jsme učinili hodně pro usnadnění přístupu malých a středních podniků k finančním prostředkům díky programu COSME a “SMEs” jsme umístili do středu pozornosti iniciativy VentureEU a Programu jednotného trhu (Single Market Programme), což poskytne vyšší možnosti finanční podpory v příštím rozpočtovém období.

Sít vytvořená okolo “Vyslankyně pro SMEs” je důležitou součástí těchto snah, nabízí platformu, na které se pravidelně setkáváme s národními tvůrci politik a podnikatelskými organizacemi, aby bylo zajištěno, že malé a střední podniky a související témata dostanou náležitou pozornost. Toto fórum poskytuje jedinečný vhled do potřeb podnikatelů napříč jednotným trhem, nad rámec národních či jiných partikulárních zájmů. Vyměňujeme si osvědčené postupy a formulujeme nové iniciativy, což je důležité s ohledem na budoucí unijní politiky. Platforma například přijala komplexní akční plán s konkrétními opatřeními na podporu SMEs v roce 2017 a před nedávnem požádala o novou komplexní, do budoucna orientovanou politiku pro malé a střední podniky pro nadcházející mandát. Je tudíž nesporné, že malé a střední podniky zůstanou klíčovou oblastí zájmu i pro novou Komisi a pro nadcházející léta.

Anglická verze rozhovoru je k dispozici zde. / For English version of the interview, please visit this link.


 Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Měníme kraj

Zástupci Karlovarského kraje se v polovině listopadu v Bruselu účastnili konference na téma spravedlivé transformace v uhelných a energeticky náročných regionech s podporou financí z EU. Hejtman Petr Kulhánek prezentoval východiska…

Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu…

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.