Přednášky o EU

Bezplatné přednášky pro školy

Eurocentrum Olomouc nabízí bezplatné přednášky či besedy pro základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. Nabízíme vám několik témat, která jsou přizpůsobena věku uchazečů, po dohodě s vyučujícím samozřejmě připravíme přednášku i na jiné téma. Besedy trvají většinou 1-2 vyučovací hodiny, v případě zájmu je doplníme kvízy, hrou či krátkými filmy.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na telefonu 720 970 731, nebo na emailu krsa@euroskop.cz.

PŘEDNÁŠKY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY – TÉMATA

I. Anotace k přednáškám pro 1. stupeň základních škol

EU letem světem
Cílem přednášky je nastínit žákům problematiku Evropské unie a to nenucenou, zábavnou formou. Přednáška zahrnuje pouze důležité aspekty problematiky a nezachází do detailů. Po celou dobu jsou žáci vyzýváni k tomu, aby se nad daným problémem či otázkou zamýšleli a sami se snažili přijít na odpověď, kterou většinou podvědomě znají. Přednášející vysvětlují historii a důvody vzniku Evropských společenství, dále přecházejí k jednouchým charakteristikám členských zemí (známé památky, osobnosti), k symbolům EU, institucím a jednotné měně euro.

Rozmanitosti EU
„Jednotná v rozmanitosti” – tak zní motto Evropské unie. Co je pro jednotlivé členské země EU charakteristické, v čem se Evropané liší, co mají společného a čím se vyznačuje „jednotnost” evropských států? Na to vše odpoví tato přednáška plná obrázků a her.

Vánoce v EU
Vánoce patří v celé Evropě mezi nejdůležitější svátky roku, nicméně při vánočních oslavách si každá členská země zachovává své tradice. Ne všude naděluje dárky Ježíšek a ne všude mají na štědrovečerním stole rybí polévku, smaženého kapra, bramborový salát a vánoční cukroví. Žáci během vyprávění mohou nahlédnout do vánočních kuchyní zemí Evropské unie a přiblížit si tradice a zvyklosti těchto zemí.

Velikonoce v EU
Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, ale s oblibou je slaví i lidé, kteří nejsou nábožensky založení. Každá členská země EU má při oslavách Velikonoc své tradice a zvyklosti. Ty se samozřejmě liší, nicméně období, ve kterém tyto oslavy probíhají, je stanoveno ve stejnou dobu – datum připadá na neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po průchodu Slunce jarním bodem. Jak tyto oslavy příchodu jara probíhají v zemích Evropské unie, se mohou žáci dozvědět během vyprávění.

II. Anotace k přednáškám pro 2. stupeň základních škol

Kořeny evropské integrace
Žáci se díky přednášce budou orientovat v základních meznících evropské integrace. Budou mít povědomí o vzniku Evropských společenství, o jednotlivých etapách přistoupení členských zemí, o smlouvách, jež aktualizovaly smlouvy zakládající nebo o jednotném vnitřním trhu. Žákům budou představeny důležité osobnosti, které měly a mají na evropské integraci největší podíl. Žáci budou vyzváni k debatě o hlavních důvodech evropské integrace a její budoucnosti.

Jsme v EU, buďme v obraze
Cílem přednášky je seznámit žáky s důležitými aspekty Evropské unie – jaký je její smysl, jak funguje a jak se členství naší země v EU promítá do každodenního života nás všech. Po celou dobu jsou žáci podněcování k tomu, aby se nad daným problémem či otázkou zamýšleli a sami se snažili přijít na odpověď, kterou většinou podvědomě znají. Přednáška shrnuje celý historický vývoj a fungování EU, včetně charakteristik jednotlivých členských zemí. Přednášející se zabývají také symboly EU nebo jednotnou měnou euro. V rámci přednášky jsou představeny i vzdělávací programy EU, do kterých se žáci mohou zapojit.

Jak funguje EU?
Cílem přednášky je seznámit žáky s orgány a institucemi EU. Žáci se dozví, jaké instituce Evropské unie existují, co mají na starosti, jaké je jejich složení, na jakém principu rozhodují a kde jednotlivé instituce sídlí. Žáci budou informováni o právu Evropského společenství, zjistí, jaké právní akty Evropská unie vydává a jak jsou tyto dokumenty implementovány v členských zemích. Prezentace je obohacena o barevné obrázky a na závěr se žáci zúčastní připraveného kvízu. Tato přednáška je určena žákům, kteří již mají základní znalosti o EU.

Cestování po EU
Úvodní část přednášky se snaží shrnout základní informace o EU – historie vzniku Evropské unie, její instituce, fungování, politiky, společná měna euro a symboly. V druhé polovině přednášející představí výhody plynoucí z jednotného vnitřního trhu, zejména z volného pohybu osob. Přednáška odpoví žákům na otázky: Jaké doklady potřebujeme při cestování v rámci EU? Jaká máme práva v jiné členské zemi? Může se občan EU v jiné členské zemi usadit? Jak se cestování po EU změnilo vstupem naší země do Schengenského prostoru? Představeny budou také evropské programy, které umožňují mladým lidem cestovat, pracovat či studovat v jiné zemi.

Kam až sahá EU
V přednášce je kladen důraz na fakt, že Evropská unie není totéž co Evropa. Přednášející vysvětlí, proč některé země nestojí o členství v EU a proč naopak některé země, které do EU přistoupit chtějí, ještě nemají volnou cestu. Přednášející popíší jednotlivé kandidátské země, jejich specifika a názory na budoucnost Evropské unie.

PŘEDNÁŠKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – TÉMATA

I. Anotace k přednáškám pro střední školy

Historické mezníky vývoje EU
Obsah přednášky je zaměřen na klíčové mezníky integračního vývoje Evropy. Zachycuje počátky Evropského společenství, významné politické představitele, kteří utvářeli poválečnou Evropu, včetně mocenských vztahů, které základy Společenství (Evropou) otřásaly. Cílem přednášky je seznámit studenty s počátky a okolnostmi vzniku Evropského společenství a všemi integračními vlnami, které Evropskou unii utvářely do současnosti.

Základy práva ES/EU
Cílem přednášky je vysvětlit studentům pilířovou strukturu Evropské unie, povahu a principy komunitárního/unijního práva a vztah práva ES/EU a vnitrostátního českého práva. Přednášející se zaměřují také na legislativní proces v EU, prameny práva ES/EU a na rozlišení primárního a sekundárního práva. Přednáška je doplněna o praktické příklady, se kterými se studenti setkávají v běžném životě.

Jednotný vnitřní trh
V průběhu přednášky budou studentům osvětleny důvody vzniku Jednotného vnitřního trhu (JVT), jeho vývoj a základní principy fungování. JVT je prostor členských států, ve kterém platí tzv. čtyři základní svobody, a to volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb. Jednotlivá práva a svobody budou studentům představeny a vysvětleny především z pohledu českých občanů, aby mohli z jejich existence co nejvíce profitovat.

Jak funguje EU?
Přednášející seznamuje studenty s fungováním EU a s reprezentanty, kteří Českou republiku zastupují. Důraz je kladen na instituce tzv. legislativního trojúhelníku – Evropskou komisi, Radu EU a Evropský parlament. Studentům jsou představeny i další instituce, které hrají neméně významnou roli ve fungování EU, jako je Evropský soudní dvůr, Evropská centrální banka a další specializované orgány.

Co dělá EU?
Cílem přednášky je seznámit studenty s politikami Evropské unie, s tvorbou a strukturou finanční perspektivy a rozpočtu. U politik je kladen důraz na pilířovou strukturu EU, aby studenti pochopili zejména specifické postavení společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Zaměříme se na regionální a strukturální politiku, společnou zemědělskou politiku, vnější vztahy EU a podporu vzdělávání, odborného výcviku a mládeže. Účelem přitom je, aby si studenti uvědomili, že EU zasahuje do oblastí každodenního života občanů členských zemí, a zároveň je významným globálním hráčem.

Hospodářská a měnová unie – euro
Ústředním tématem přednášky je vývoj hospodářské a měnové unie a její současná podoba. Důraz je kladen na období po přijetí Maastrichtské smlouvy, tedy na jednotnou měnu euro (zavedení jednotné měny, mince, bankovky), konvergenční kritéria, rozšiřování eurozóny a na konkrétní aspekty, které se týkají ČR – plnění konvergenčních kritérií, sladěnost ekonomického cyklu ČR s cyklem eurozóny, zavedení eura v ČR. V diskusi se studenti zabývají otázkami, kdy a jakým způsobem jednotnou měnu přijmeme, co to bude pro občany znamenat, jaká opatření se připravují apod.

Schengen
Česká republika je od 21. prosince 2007 součástí Schengenského prostoru. Tato skutečnost ovlivňuje náš každodenní život, proto je nutné znát aspekty s touto skutečností spojené. Přednáška seznamuje studenty s historií Schengenu a jeho vývojem. Informační přehled je doplněn praktickými informacemi týkajícími se Schengenského informačního systému, cestování, jednotné vízové politiky a vztahu vůči občanům třetích zemí (tj. nečlenských států EU).

Evropa občanů
Cílem přednášky je seznámit studenty s právy a povinnostmi občanů Evropské unie. Důraz bude kladen na 4 svobody – volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Studenti by si měli uvědomit, že naše členství v EU má praktické důsledky, které se jich přímo týkají a s nimiž se budou stále setkávat. Přednášející se zaměřují na aspekty, které jsou důležité pro občany EU jako turisty, studenty, zaměstnance, podnikatele, důchodce apod.

Evropská unie a mladí lidé
Možností, které Evropská unie nabízí mladým lidem je řada. V průběhu přednášky se studenti dozví praktické informace o možnostech cestování, studia a práce v EU. Hlavními tématy přednášky jsou podmínky studia a práce v zahraničí, vzdělávací programy, které podporují zahraniční studijní stáže, výměnné pobyty a volnočasové, neformálně vzdělávací i pracovní aktivity mladých lidí. Přednášející ukáží studentům, kde hledat důležité informace, a na koho se v případě zájmu obracet (např. služba EURES, Europass, DZS, Eurodesk).

Česká republika a Evropská unie
V průběhu přednášky bude studentům vyložen vývoj vztahů mezi Českou republikou a Evropskou unií a praktické aspekty našeho členství v EU. Mezi hlavní témata patří vývoj v 90. letech 20. století (přihláška do EU, podmínky pro vstup nových členů, přístupové rozhovory, podpis přístupové smlouvy a referendum o vstupu ČR do EU), pozice ČR v EU (názorová, ekonomická, zastoupení v unijních orgánech), klady a zápory našeho členství, čerpání finančních prostředků z evropských fondů a programů, aktuální otázky – zhodnocení předsednictví ČR v Radě EU, přijetí jednotné měny euro, rozšíření schengenského prostoru.

Budoucnost EU
Ústřední otázkou této přednášky je další vývoj Evropské unie a nejdůležitější výzvy budoucí integrace. Mezi hlavní témata patří další rozšiřování EU, institucionální reforma EU, Lisabonská smlouva a nové výzvy, kterým EU v současnosti čelí – např. změny klimatu, energetická politika, posílení společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Studenti by si měli uvědomit, že EU se stále vyvíjí, že nejde o ukončený projekt. Důležité je o budoucím vývoji diskutovat, aby se občané a především mladí lidé orientovali v této problematice, mohli o ní přemýšlet a vytvořit si svůj vlastní názor.

Aktuální otázky

Cílem přednášky je seznámit studenty s aktuálním vývojem v Evropské unii a s výzvami, kterým momentálně EU čelí. Představena bude Lisabonská smlouva, další rozšiřování EU (s např. Turecko, možná diskuse o dalších státech), ustavení Evropské komise, vývoj společné zahraniční a bezpečnostní politiky, energetická politika, změny klimatu, revize rozpočtu a společné zemědělské politiky a aktuální otázky, které jsou úzce spojeny s Českou republikou. Téma je velmi široké a je upravováno po dohodě s vyučujícími.

 
Autor: Eurocentrum Olomouc
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

KALENDÁŘ

Pro
8
Rozhoduj o Evropě
8. prosince | 09:00 - 16:00
Ve spolupráci s Eutis o.p.s. organizujeme regionální kolo soutěže Rozhoduj o Evropě.  Akce…

MAPA EUROCENTER

České Budějovice Plzeň Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Praha Hradec Králové Pardubice Jihlava Brno Zlín Ostrava Olomouc

NOVINKY Z EUROSKOPU

EC Olomouc – Přednášky o EU

Přednášky o EU Bezplatné přednášky pro školy Eurocentrum Olomouc nabízí bezplatné přednášky či besedy pro základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. Nabízíme vám několik témat, která jsou přizpůsobena věku uchazečů, po…

EC Olomouc – Přednášky o EU

Přednášky o EU Bezplatné přednášky pro školy Eurocentrum Olomouc nabízí bezplatné přednášky či besedy pro základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. Nabízíme vám několik témat, která jsou přizpůsobena věku uchazečů, po…

EC Olomouc – Přednášky o EU

Přednášky o EU Bezplatné přednášky pro školy Eurocentrum Olomouc nabízí bezplatné přednášky či besedy pro základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. Nabízíme vám několik témat, která jsou přizpůsobena věku uchazečů, po…

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?